Rycerstwo- szlachta

19 Lis

Stan o specyficznej nazwie, która brzmi rycerstwo- szlachta, ukształtował się z możnowładztwa i z rycerstwa. Stan ten już od początków XV wieku otrzymywał od kolejnych władców polskich wiele praw i przywilejów, które spowodowały wzrost znaczenia tego stanu na tle reszty społeczeństwa. Stan ten był najmniej licznym stanem. U schyłku średniowiecza...
Read more »

Mieszczanie

19 Lis

Mieszczanie byli drugą z kolei liczną grupą społeczną. Trudnili się oni rzemiosłem i handlem. Posiadali przywileje lokacyjne, które uzyskane zostały głównie w XIII wieku dzięki lokacji miast na prawie niemieckim. Na przełomie XIII i XIV wieku nastąpił rozwój samorządu, a mianowicie rady miejskiej i sądu, co umożliwiło rozciągnięcie praw na...
Read more »

Chłopi

19 Lis

Chłopi stanowili najliczniejszą grupę społeczną. Liczyli bowiem aż dwie trzecie całego społeczeństwa polskiego. Byli oni główną siłą roboczą. Zajmowali się przede wszystkim pracą na roli. Byli obciążeni podatkami na rzecz Kościoła i władcy. Musieli oni płacić czynsz panu feudalnemu, na którego ziemi pracowali, a także składać dziesięcinę na rzecz Kościoła....
Read more »

Kształtowanie stanów

19 Lis

W okresie późnego średniowiecza, nie tylko w Polsce, ale też w pozostałych krajach europejskich, społeczeństwo podzielone było na stan duchowieństwa, mieszczaństwa, rycerstwa- szlachty oraz chłopstwa. Przyczyną takiego kształtowania się stanów było nadawanie praw i przywilejów poszczególnym grupom przez władców. Najwięcej przywilejów posiadał stan rycerstwo- chłopstwo, nieco mniej praw natomiast posiadało...
Read more »

Duchowieństwo

19 Lis

Duchowieństwo było stanem, który kształtował się w nieco inny sposób niż pozostałe. Był to jedyny stan, do którego przynależność nie była dziedziczna, co miało niemały wpływ na jego ukształtowanie. Mogli do niego należeć zarówno szlachetnie urodzeni, jak i synowie chłopów. Niemniej jednak pochodzący z niższych warstw społecznych kapłani, nie otrzymywali...
Read more »

Terytorium Polski

19 Lis

Polska u schyłku epoki średniowiecza obejmowała terytoria, które są właściwie jej kolebką, a zatem Wielkopolskę, Małopolskę, Kujawy, ziemię łęczycką i sieradzką. Ponadto w skład terytorium wchodziła także zdobyta przez Kazimierza Wielkiego Ruś Halicka. Dzięki wojnie trzynastoletniej Polska odzyskała też Pomorze Gdańskie, i lenno Prusy Zakonne. Ziemią lenną było także Mazowsze....
Read more »

Społeczeństwo polskie

19 Lis

Pod koniec średniowiecza terytorium Polski obejmowało Koronę Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie. Podobnie jak w innych krajach Europy, w Polsce zaczęły się kształtować stany takie jak duchowieństwo, rycerze- szlachta, mieszczanie i chłopi. Duchowieństwo ukształtowało się nieco inaczej. Był to jedyny stan do którego można było należeć bez względu na...
Read more »

Zwiastuny renesansu

19 Lis

U schyłku średniowiecza na uniwersytetach i dworach wciąż łacina była językiem obowiązującym, lecz coraz częściej posługiwano się również językami narodowymi. Jest to widoczne szczególnie w literaturze tego okresu. Miała ona charakter świecki. Ukazywała średniowieczny system wartości i społeczeństwo, o czym świadczy Boska komedia Dantego Alighieri. Pojawiła się literatura polityczna i...
Read more »

Społeczeństwo polskie

19 Lis

Społeczeństwo polskie w średniowieczu dzieliło się na cztery stany, a mianowicie na duchowieństwo, mieszczaństwo, chłopstwo i rycerstwo- szlachtę. Tym trzem ostatnim władcy nadawali liczne przywileje. Mieszczanie otrzymywali je na zasadzie przywilejów lokacyjnych. Pierwszym władcą który nadał przywilej szlachcie był Ludwik Andegaweński. Nadał on w Koszycach w 1374 roku przywilej obniżający...
Read more »

Dynastia Jagiellonów

19 Lis

Po śmierci Kazimierza Wielkiego, na tronie zasiadł Ludwik Andegaweński. Ten władca również nie posiadał męskiego potomka, więc możnowładztwo zadecydowało o zaślubinach córki Ludwika z księciem litewskim Jagiełło. Zawarto unię polsko- litewską, a następnie nastała chrystianizacja Litwy. Po śmierci Jadwigi, Jagiełło ożenił się z Zofią Holszańską, która dała mu dwóch synów,...
Read more »